Záruka na trapézové desky Toplight

Trapézové desky zn. Toplight, tl. 0,8 a 0,9mm

Překlad

10 LET OMEZENÉ ZÁRUKY
Tato záruka ve prospěch kupujícího (zákazníka) je součástí potvrzení objednávky a všeobecných prodejních podmínek, pokud není stanoveno jinak. Tato záruka se vztahuje pouze na SOLIDNÍ KORUGOVANÉ DESKY chráněné proti UV záření, které jsou prodávány a instalovány v EVROPSKÝCH ZEMÍCH s minimální tloušťkou NEJMÉNĚ 0,8 mm.


A) PLATNOST
Záruka se vztahuje na všechny vícestěnné polykarbonátové desky s UV
chráněnou vrstvou, vyráběné společností POLYWORLD SYSTEMS Srl, po dobu 10 let.
(deset) let od data dodání.


B) ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A ROZBITÍ V DŮSLEDKU KRUPOBITÍ
1. Index žloutnutí desek, měřený podle
podle normy ASTM D 1925 se nesníží o více než 10 %.
- 10 (deset) Δ u bezbarvých desek

- 14 (čtrnáct) Δ u barevných desek
vzhledem k počáteční hodnotě. Zkouška musí být provedena na čistých, nepoškrábaných a neznečištěných deskách.
2. Propustnost světla měřená podle normy
ASTM D 1003, se nesmí snížit o více než:

- 6 (šest) % u bezbarvých desek

- 12 (dvanáct) % u barevných desek
vzhledem k původní hodnotě. Zkouška musí být provedena na čistých, nepoškrábaných a neznečištěných deskách.
3. Desky nesmí být ovlivněny zlomy způsobenými krupobitím.
přičemž "porušení v důsledku krupobití" znamená, že vnější vrstva desek je rovnoměrná a rozptýlená, s otvory způsobené krupobitím. V případě poškození se vzorek reklamované desky bude podroben simulovanému nárazu pomocí standardizované umělé koule o průměru 20 mm, která narazí do desky rychlostí 21 m/s.
Pokud taková zkouška neprokáže zlomení na vnější vrstvy, bude žádost zamítnuta.


C) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Tato záruka platí pouze v případě, že konečný uživatel poskytne písemné upozornění na závadu společnosti POLYWORLD SYSTEMS Srl:
1. do 6 (šesti) dnů od zjištění závady
2. s přiložením kopie faktury za reklamovaný materiál
3. s uvedením množství reklamovaného materiálu
4. přiložením fotografií, na kterých je jasně vyznačena zjištěná vada/y a také kód šarže výrobku. POLYWORLD SYSTEMS Srl může rovněž požadovat významný vzorek včetně šarže kódu
5. Zákazník zmocní společnost POLYWORLD SYSTEMS Srl (nebo třetí osobu) k tomu, aby v případě, že se jedná o závadu, uvedla do souladu se zákonem o ochraně osobních údajů část pověřenou společností POLYWORLD SYSTEMS Srl) k provedení kontroly v místě instalace


Tato záruka platí pouze v případě, že výrobky byly předány, zpracovány, skladovány, zpracovávány a instalovány v souladu s technickými pokyny
a doporučeními poskytnutými ústně nebo písemně společností
POLYWORLD SYSTEMS Srl.


D) VÝJIMKY ZE ZÁRUKY
Záruka se nevztahuje na následující případy:
1. desky instalované tak, že strana chráněná proti UV záření NENÍ vystavena směrem ven
2. poškození způsobená náhodnými nárazy/událostmi a vandalismu
3. poškození způsobená přepravou a/nebo nesprávnou manipulací během nakládky a vykládky
4. nesprávné skladování (skladování desek nechráněných před sluncem a/nebo dešti a/nebo sněhu) před použitím
5. úprava desek nástroji nebo technikami, které by mohly zhoršit jejich vlastnosti nebo způsobit vady
6. desky ohýbané za studena s minimálním poloměrem ohybu za studena neodpovídajícím technické specifikaci společnosti POLYWORLD
SYSTEMS Srl
7. instalace plechů se škrábanci, inkluzemi
8. poškození plechů manipulací ve fázi instalace
9. plechy vystavené působení zdrojů tepla a/nebo tepelně tvarované
plechy
10. použití spojovacích a/nebo upevňovacích prvků a/nebo lepidla a/nebo
tmelu, které nejsou kompatibilní s plechy nebo
jejich nevhodné použití
11. plechy s nedostatečným a/nebo nesprávným čištěním podle
technických pokynů společnosti POLYWORLD SYSTEMS
12. plechy vystavené působení chemických a/nebo korozivních látek
a/nebo látkám, které nejsou kompatibilní s polykarbonátem.
13. Zákazník neposkytne kompletní dokumentaci jako
uvedeno v bodě C)


E) OMEZENÁ ODPOVĚDNOST
Pokud je materiál reklamován během záruční doby a dojde k poškození
je uznáno společností POLYWORLD SYSTEMS Srl, POLYWORLD
SYSTEMS Srl může podle své volby (pouze jeden z následujících případů):

- co nejdříve odstranit závady

- bezplatně poskytnout materiál pro výměnu desek, které neodpovídají vlastnostem uvedeným v
této záruce (podle níže uvedené tabulky)

- nahradit kupujícímu škodu (podle níže uvedené tabulky).

DOBA OD NÁKUPU // NAHRAZOVANÝ MATERIÁL NEBO ODPOVĚDNOST


Do 5 let  - náhrada 100%
6. rok - 75%
7. rok - 60%
8. rok - 45%
9. rok - 30%
10. rok - 15%


Jakýkoli další závazek vyplývající z vadné dodávky je vyloučen a zejména možnost kupujícího požadovat odstoupení od smlouvy.
Další náklady, např. na dopravu, náklady na demontáž a demontáž, náklady na údržbu, náklady na údržbu a opětovnou instalaci nebo jakékoli jiné povahy jsou výslovně vyloučeny. Jakékoli jiné nároky na náhradu škody nebo ztráty, ať už přímé nebo nepřímé, bez ohledu na jejich příčinu, jsou výslovně vyloučeny z této smlouvy.

F) MÍSTO SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
Tato záruka se řídí italskými vnitrostátními zákony - místo
pro případné spory je příslušný soud ve Varese.
TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBEK:
TOPLIGHT (pouze tloušťka ≥ 0,8 mm)
VERZE 00 ZE DNE 25.11.2019 (TOPLIGHT_STD10EU_EN)

 

 

https://www.polykarbonat-bifa.cz/user/documents/upload/Zenit_Zarucni_List_Plasty_Polykarbonat_Trapez_Toplight.pdf