Záruka na desky Exolon Multi UV

Záruční list na vícestěnné desky Exolon® multi UV od firmy Exolon Group (dříve Covestro, Makrolon)


10letá záruka výrobce na odolávání vlivům počasí a krupobití


Tato záruka se vztahuje na všechny typy a standardní hmotnosti vícestěnných desek o tloušťce ≥ 6 mm, a to s i bez úpravy No Drop.
Rozsah záruky


1. Exolon® multi UV si udrží propustnost světla.
Propustnost světla se do 10 let nezhorší o více než 4 %. Propustnost světla se měří na čistých nepoškrábaných vzorcích podle normy DIN 5036.


2. Exolon® multi UV si zachová svou tuhost.
Desky si udrží i po deseti letech modul pružnosti ≥ 2100 Mpa. Modul pružnosti se měří tahovou zkouškou podle normy ISO 527 při teplotě 23 °C,
jako průměrné hodnoty stanovené pro 5 vzorků se stejnou orientací komůrek, podmíněné rovnovážným stavem ve standardním prostředí
23 °C a 50% vlhkosti.


3. Exolon® multi UV nezkřehne a zachová si svou pevnost.
Desky neztratí svou pevnost v tahu σy ≥ 50 MP ani po deseti letech. Tato síla se měří tahovou zkouškou podle normy ISO 527 při teplotě
23 °C, jako průměrné hodnoty stanovené pro 5 nepoškrábaných vzorků se stejnou orientací komůrek podmíněné rovnovážným stavem ve
standardním prostředí 23 °C a 50% vlhkosti.


4. Exolon® multi UV nebude rozbit krupobitím po dobu záruční doby (10 let).
Za poškození krupobitím ve smyslu této záruky se považuje nejméně 5 děr na různých místech plochy vícestěnné desky způsobené 10
výstřely během testu krupobití popsaného níže.


Simulace krupobití: kuličky z polyamidu 6,6 o průměru 20 mm (hmotnost cca 4,5 g) jsou stříleny proti zvětralé ploše rychlostí 21m/s, což
odpovídá kinetické energii 1 Joulu při pokojové teplotě.


Poznámka: Podle odborných znalostí má přírodní kroupa o průměru 23 mm průměrnou nárazovou rychlost 17 m/s a kinetickou energii 1 Joulu.
Studie zabývající se krupobitím prokázala, že průměrná frekvence krup o více než 10 mm v průměru je např. v Německu pouhých cca 2,9 %
a frekvence větších krup je ještě menší.


Záruční podmínky


Reklamace a oznámení


Každá reklamace musí být oznámena dodavateli písemně v záruční době a ihned po zjištění závady. Reklamující musí umožnit dodavateli
zkontrolovat všechny reklamované desky a místo instalace samotné, dokud jsou desky stále v jejich původní pozici a nebyly odstraněny nebo
přesunuty nebo jakýmkoli způsobem pozměněny. V případě potřeby musí reklamující poskytnout desky dodavateli k testování. Dodavatel si
vyhrazuje právo vyšetřit samostatně příčinu jakéhokoli poškození.


Podmínky záruky


Desky Exolon® multi UV:
• musí být skladovány, přepravovány, zpracovávány, instalovány (nebo používány) způsobem vhodným pro daný materiál;
• nesmí být (negativně) ovlivněny spojovacími, upevňovacími a těsnícími prvky;
• musí být chráněny proti agresivním chemikáliím;
• nesmí být tepelně tvarovány;
• mohou být vystaveny vlivům počasí jen stranou opatřenou UV ochranou, ne oběma stranami (např. svislé zasklení);
• nesmí být mechanicky poškozeny (poškrábány, zdrsněny).


Tato záruka platí po celé Evropě


Poznámka: Z důvodu testování techniky není možné stanovit charakteristické hodnoty materiálů na složitých profilech s dostatečnou přesností.
Proto vzorky se stejnou orientací komůrek jsou vyříznuty k měření propustnosti světla, modulu pružnosti a hranici kluzu.


Uznání záruky


Reklamace bude uznána, jestliže:
• vznikla v záruční době a při splnění podmínek záruky,
• je podána bez prodlení v průběhu záruční doby a bez zbytečného odkladu,
• bude předložena faktura obsahující datum nákupu, kompletní popis zboží, množství a celkovou cenu.


Pokud je reklamace oprávněná, bude materiál nahrazen zdarma. V případě, že nebude možné materiál nahradit, bude zákazníkovi poskytnuta
finanční náhrada založená na cenách dle původní faktury a dle tabulky náhrad.


Tabulka náhrad v rámci záruky

10letá degresivní záruka:


Doba od nákupu // Náhrada ‒ vlivy počasí // Náhrada ‒ krupobití


do 5 let // 100% // 100% 
do 6 let //   75% //   50% 
do 7 let //   60% //   40% 

do 8 let //   45% //   30%

do 9 let //   30% //   20%

do 10 let // 15% //   10%


Tato záruka je omezena na hodnotu desky. Záruka výslovně vylučuje jakékoli další nároky na náhradu přímé či nepřímé škody bez ohledu na její zdroj.